Thư viện Tạp chí Cộng sản giới thiệu sách mới tháng 12/2023

  • 10/01/2024
  • 27
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

BAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

                               THƯ VIỆN

 

DANH MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Tháng 12-2023

 

1. Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

NXB: CTQGST, năm 2023

Địa chỉ tài liệu: V20779a,b    V20780a,b   V20781a,b,c

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách bao gồm:

- Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

- Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2024 – 2026, lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2023 - 2020

- Kết luận Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023-2024

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

- Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

- Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 

2. Không thể xuyên tạc sự thật - Lan tỏa các bài viết thể loại Báo tại “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” lần thứ hai, năm 2022

Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

NXB: CTQGST, năm 2023

Địa chỉ tài liệu: V20782

Tóm tắt: Cuốn sách không chỉ tôn vinh các tác phẩm đạt giải cao, có chất lượng trong “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” lần thứ hai, năm 2022; đồng thời cung cấp tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nói chung, cung cấp thêm tài liệu cho chính những người có mong muốn tham gia các cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

 

3. Góp phần giữ vững mặt trận tư tưởng, lý luận trong giai đoạn hiện nay - Lan tỏa các bài viết thể loại Tạp chí tại “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” lần thứ hai, năm 2022

Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

NXB: CTQGST, năm 2023

Địa chỉ tài liệu: V20783

Tóm tắt: Cuốn sách không chỉ tôn vinh các tác phẩm đạt giải cao, có chất lượng trong “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” lần thứ hai, năm 2022; đồng thời cung cấp nguồn dữ liệu phong phú, có chất lượng về những vấn đề liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ, đảng viên, nhân dân mong muốn tham gia Cuộc thi trong những năm tiếp theo.

 

4. Sổ tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên không gian mạng

Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

NXB: CTQGST, năm 2023

Địa chỉ tài liệu: V20784

Tóm tắt: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta nhận định, trong thời gian tới, "các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta, nhất là trên không gian mạng"; "Sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động ngày càng tinh vi hơn". Do đó, rất cần thiết phải trang bị cho cán bộ, đảng viên, nhân dân những kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Nội dung cuốn Sổ tay tập trung vào những vấn đề chung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; đồng thời cung cấp những luận cứ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng qua một số lĩnh vực chủ yếu và cung cấp các kỹ năng cơ bản về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

 

5. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới phát triển đất nước

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng

NXB: CTQGST, năm 2023

Địa chỉ tài liệu: V20788    V20789

Tóm tắt: Cuốn sách được hình thành trên cơ sở tập hợp các bài phát biểu, bài viết của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng tại các hội thảo khoa học, lễ kỷ niệm... từ năm 2021 đến nay, nhiều bài đã được công bố trong các sách, báo, tạp chí.

Nội dung cuốn sách được kết cấu thành ba phần:

Phần thứ nhất: Nâng tầm tư duy lý luận, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng;

Phần thứ hai: Phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường dân tộc;

Phần thứ ba: Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

 

6. Công tác tư tưởng và vấn đề đặt ra với công tác tư tưởng trong thời kỳ phát triển mới của đất nước

Tác giả: PGS. TS. Đào Duy Quát

NXB: CTQGST, năm 2023

Địa chỉ tài liệu: V20785    V20786

Tóm tắt: Cuốn sách hệ thống hóa một số vấn đề chung về công tác tư tưởng, tập trung vào phân tích và đề xuất giải pháp nhằm giải quyết một số vấn đề đang đặt ra với công tác tư tưởng trong việc đổi mới tư duy, phương thức công tác tư tưởng; tình hình tư tưởng trong Đảng và trong xã hội; cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận; vai trò của công tác tư tưởng với sự nghiệp chấn hưng văn hóa và quốc phòng, an ninh, đối ngoại nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

 

7. 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương

NXB: CTQGST, năm 2023

Địa chỉ tài liệu: V20791   V20792

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp một số bài viết từ Hội thảo 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển, nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng tới các cấp, các ngành, các nhà khoa học, giới thực hành văn hóa, nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử và thời đại, những giá trị cốt lõi về lý luận và thực tiễn, tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943. Bên cạnh đó, cuốn sách tiếp tục làm rõ và sâu sắc thêm các giá trị cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam; quá trình vận dụng, phát huy giá trị của Đề cương trong tiến trình lịch sử; những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đã đạt được dưới ánh sáng của bản Đề cương và chủ trương, đường lối phát triển văn hóa của Đảng qua các thời kỳ; nhận diện các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện trong quá trình vận dụng giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam, từ đó để xuất các giải pháp tiếp tục phát huy hiệu quả những giá trị cốt lõi của văn kiện này vì mục tiêu chấn hưng văn hóa, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 

8. Văn hóa và con người Việt Nam thời hội nhập

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hồng Vinh

NXB: CTQGST, năm 2023

Địa chỉ tài liệu: V20794

Tóm tắt: Cuốn sách của nhà báo, PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh tập hợp bài viết chọn lọc, đã đăng trên các báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân...; các tạp chí Cộng sản, Tuyên giáo những năm gần đây, bao gồm nhiều thể loại: xã luận, bình luận, chuyên luận, bút ký, phóng sự, ghi chép... Các bài viết tập trung thể hiện sinh động quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước ta coi văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, thể hiện những nét đẹp của văn hóa con người Việt Nam là yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Những phẩm chất đó đã tạo nên bản sắc, sức mạnh vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong quá trình dựng nước, giữ nước, và đang được phát huy cao độ trong thời kỳ hội nhập quốc tế, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

            

9. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia)

Tác giả: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân

NXB: CTQGST, năm 2023

Địa chỉ tài liệu: V20790

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung làm rõ những nội dung cơ bản, tâm vóc, giá trị và đóng góp của tác phẩm Năng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chú nghĩa cá nhân, luận giải mỗi quan hệ giữa tư tưởng đạo đức và thực hành đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa vận dụng vào học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay; chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân thời gian qua; phân tích những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, và qua đó đề xuất những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để vận dụng hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng và phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng hiện nay.

 

10. Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia

Tác giả: Viện Chiến lược chuyển đổi số

NXB: CTQGST, năm 2023

Địa chỉ tài liệu: V20759

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách làm rõ tầm nhìn trung tâm của chuyển đổi số trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khái niệm của chuyển đổi số, dữ liệu và vốn hóa dữ liệu trong chuyển đổi số, truyền thông và các cấp độ của chuyển đổi số, mô hình kiến trúc, đo lường và đánh giá chuyển đổi số, động năng và mục tiêu chung, định hướng cho tiến trình Chuyển đổi số quốc gia. Trên cơ sở phân tích ba trụ cột (chính phủ số, kinh tế số, xã hội số) của tiến trình Chuyển đổi số quốc gia; chuyển đổi số với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; đánh giá và đo lường mức độ Chuyển đổi số quốc gia; nội dung Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, cuốn sách xác định quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và tầm nhìn cũng như định hướng thúc đẩy Chuyển đổi số quốc gia; để xuất các giải pháp, sáng kiến đẩy nhanh tiến trình Chuyển đổi số quốc gia hướng đến đổi mới mô hình tăng trưởng cả chiều rộng và chiều sâu, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững, nhằm hoàn thành Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

11. Niên giám thống kê 2022

Tác giả: Tổng cục Thống kê

NXB: Thống kê, năm 2023

Địa chỉ tài liệu: V20793

Tóm tắt: Niên giám thống kê 2022 bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương trong năm 2022. Ngoài ra, nội dung niên giám còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế. Bên cạnh hệ thống biểu số liệu và giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, Niên giám còn phân tích, đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế – xã hội của cả nước và một số ngành, lĩnh vực năm 2022.

  • Đinh Thúy Ngà