Quy định

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 414-QĐ/TCCS 31/05/2022 Quy trình biên tập xuất bản ấn phẩm TCCS chuyên đề Tải tập tin
2 Số 127-QĐ/TCCS 19/08/2021 Quy định về nghiệm thu đề tài, đề án cấp bộ Tải tập tin
3 Số 126-QĐ/TCCS 19/08/2021 Quy định về nghiệm thu đề tài cấp cơ sở Tải tập tin
4 Số 66-QĐ/TCCS 26/04/2021 4-Quy định dự toán, quyết toán-Tạp chí Cộng sản-chuyên đề, đề tài cấp bộ, cấp cơ sở Tải tập tin