Mẫu văn bản

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 850-QĐ/TCCS 30/10/2023 5-Quyết định về việc ban hành Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học của Tạp chí Cộng sản Tải tập tin
2 Số 414-QĐ/TCCS 31/05/2022 3-Quy trình biên tập xuất bản ấn phẩm TCCS chuyên đề Tải tập tin
3 Số 126-QĐ/TCCS 19/08/2021 1-Quydinhnghiemthudetaicapcoso-OK.pdf Tải tập tin
4 Số 127-QĐ/TCCS 19/08/2021 2-Quydinhnghiemthudetaicapbo Tải tập tin
5 Số 66/QĐ-TCCS 26/04/2021 4-Quy định dự toán, quyết toán-Tạp chí Cộng sản-chuyên đề, đề tài cấp bộ, cấp cơ sở.pdf Tải tập tin