1. Chức năng:

- Cung cấp tri thức và thông tin - tư liệu trong và ngoài nước đầy đủ và hiệu quả;

- Triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào hoạt động thư viện;

- Hợp tác quốc tế nhằm phát triển hệ thống thông tin - thư viện, tổ chức quản lý các sản phẩm, dịch vụ thông tin - thư viện và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.


2. Nhiệm vụ:

- Dự thảo kế hoạch chiến lược và kế hoạch hàng năm của Thư viện;

- Nghiên cứu đề xuất phương hướng, chủ trương, kế hoạch phát triển nguồn lực thông tin trong và ngoài nước;

- Tổ chức, quản lý, bổ sung, thu thập, bảo quản các tài liệu, sách, báo, tạp chí, băng, đĩa, tài liệu điện tử và bảo vệ tác quyền các tài liệu;

- Bổ sung, phát triển nguồn tài nguyên thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu

- Tổ chức xử lý kỹ thuật và xử lý thông tin, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu và các nguồn lực thông tin; Xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; Xây dựng các cơ sở dữ liệu; Biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho người dùng tin khai thác, tìm kiếm, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn lực thông tin do Thư viện quản lý;

- Có kế hoạch đào tạo đội ngũ chuyên viên thư viện trở thành các chuyên gia thông tin; chủ động bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin... cho chuyên viên thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ.

- Tổ chức, quản lý đội ngũ chuyên viên, tài sản của thư viện; Bảo quản, kiểm kê định kỳ hàng năm nguồn lực thông tin, cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật và tài sản khác; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát không còn giá trị sử dụng theo qui định của nhà trường.

- Đặt quan hệ hợp tác, giao lưu với các thư viện, trung tâm thông tin trong và ngoài nước để trao đổi tài liệu, kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với thư viện nước ngoài. Phối hợp, hợp tác tốt về mặt nghiệp vụ với các thư viện, trung tâm thông tin lớn ở Trung ương và Liên hiệp Thư viện các trường đại học; liên thông với hệ thống thông tin -thư viện của cả nước.