Thư viện Tạp chí Cộng sản giới thiệu sách mới tháng 7/2023

  • 01/08/2023
  • 101
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

BAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

                               THƯ VIỆN

 

DANH MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Tháng 7-2023

 

1. Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới

Tác giả: Nguyễn Phú Trọng

NXB: Hà Nội, năm 2023

Địa chỉ tài liệu: V20734

Tóm tắt: Với 39 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về lãnh đạo, chỉ đạo đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Nội dung những chỉ đạo này kế thừa truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đồng thời đúc rút từ những bài học kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, góp phần làm sáng tỏ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

2. Nhà nước pháp quyền và tôn giáo ở Việt Nam: Tôn giáo và xã hội

Tác giả: GS. TS. Đỗ Quang Hưng

NXB: Hà Nội, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20721

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách bao gồm 4 phần:

Phần 1: Bối cảnh quốc tế của vấn đề tôn giáo ở Việt Nam Thế kỷ XX

Phần 2: Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và bước đầu nhận thức về vấn đề tôn giáo của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Giai đoạn 1924-1945)

Phần 3: Sự phát triển quan điểm và đường lối của Đảng Cộng Sản Việt nam: Từ cách mạng dân tộc dân chủ đến cách mạng xã hội chủ nghĩa

Phần 4: Xây dựng và từng bước hoàn thiện chính sách tôn giáo

 

3. Nhà nước pháp quyền và tôn giáo ở Việt Nam: Tôn giáo và luật pháp

Tác giả: GS. TS. Đỗ Quang Hưng

NXB: Hà Nội, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20722

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách bao gồm 3 phần:

Phần 1: Quan hệ nhà nước và giáo hội

Phần 2: Tôn giáo

Phần 3: Luật pháp và tôn giáo

 

4. Nhà nước pháp quyền và tôn giáo ở Việt Nam: Tôn giáo và nhà nước

Tác giả: GS. TS. Đỗ Quang Hưng

NXB: Hà Nội, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20723

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách bao gồm 4 chương:

Chương I: Chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền: Mấy vấn đề lí luận

Chương II: Đời sống tôn giáo Việt Nam hiện nay: Những vấn đề đặt ra trong mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội

Chương III: Đổi mới và sự chuyển biến của chính sách tôn giáo

Chương IV: Tôn giáo, chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền

 

5. Phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới

Tác giả: PGS. TS. Vũ Hùng Cường

NXB: KHXH, năm 2021

Địa chỉ tài liệu: V20724

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân trong vùng kinh tế

Chương 2: Thực trạng phát triển và vai trò của doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân đối với phát triển vùng Tây Nam Bộ

Chương 3: Quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới

 

6. Tiến trình hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây (1998 - 2010)

Tác giả: TS. Nguyễn Hoàng Huế - TS. Ngô Hồng Diệp

NXB: KHXH, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20725

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 3 chướng:

Chương 1: Cơ sở của hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây

Chương 2: Sự tiến triển của các lĩnh vực hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây (1998 - 2010)

Chương 3: Một số nhận xét về tiến trình hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây (1998 - 2010)

 

7. Tài nguyên đất đai ở châu Phi: Đói nghèo trên những cánh đồng mẫu lớn

Tác giả: PGS. TS. Trần Thị Lan Hương

NXB: KHXH, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20726

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1: Đất nông nghiệp và vấn đề sử dụng đất nông nghiệp ở châu Phi hiện nay

Chương 2: Sử dụng đất nông nghiệp ở Ethiopia

Chương 3: Sử dụng đất nông nghiệp ở Zambia

Chương 4: Đánh giá chung và hàm ý cho Việt Nam

 

8. Biên giới hữu nghị đặc biệt Việt - Lào

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hồng Thao

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20727

Tóm tắt: Quan hệ Việt-Lào luôn có vị trí ưu tiên hàng đầu trong đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới ngày nay của Việt Nam đều gắn liền với sự đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Dù khó khăn, gian khổ đến đâu, hai nước Việt Nam và Lào cũng quyết tâm làm hết sức mình “giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ Việt-Lào như giữ gìn con ngươi của mắt mình” để mối quan hệ thiêng liêng Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì sự phát triển phồn vinh của hai nước, đóng góp tích cực vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

 

9. Lê Thanh Nghị - Tiểu sử

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20728

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:

Chương I: Quê hương, gia đình và thời niên thiếu

Chương II: Hoạt động trong thời kỳ xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền (1926 - 1945)

Chương III: Hoạt động trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)

Chương IV: Hoạt động trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)

Chương V: Hoạt động trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975 - 1987)

Chương VI: Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, người học trò gương mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

10. Nguyễn Chí Diểu - Tiểu sử

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20729

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 5 chương:

Chương I: Quê hương, gia đình và thời niên thiếu

Chương II: Từ người yêu nước trở thành người cộng sản, Bí thư tỉnh ủy Gia Định (1925-1930)

Chương III: Rèn luyện và trưởng thành trong đấu tranh cách mạng ở nhà tù đế quốc (1930-1936)

Chương IV: Nhà lãnh đạo của Đảng  ở Trung Kỳ trong cao trào dân chủ (1936-1939)

Chương V: Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản trung kiên

 

11. Hoàng Đình Giong - Tiểu sử

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20730

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:

Chương 1: Quê hương, gia đình và những hoạt động yêu nước đầu tiên (1904-1927)

Chương 2: Trưởng thành trong cuộc vận động thành lập Đảng (1927-1930)

Chương 3: Trở thành cán bộ lãnh đạo của Trung ương Đảng (1931-1936)

Chương 4: Đấu tranh, rèn luyện trong nhà tù đế quốc (1936-1944)

Chương 5: Tham gia đấu tranh giành và bảo vệ chính quyền cách mạng (1944-1947)

Chương 6: Tấm gương người cộng sản tài năng, suốt đời phấn đấu hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc.

 

 

12. Nguyễn Duy Trinh - Tiểu sử

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20731

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:

Chương I: Quê hương - gia đình - thời niên thiếu (1910-1926)

Chương II: Rèn luyện và trưởng thành trong đấu tranh cách mạng (1927-1945)

Chương III: Tham gia lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở miền Nam Trung Bộ (1945-1954)

Chương IV: Hoạt động trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

Chương V: Hoạt động trong 10 năm đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-1985)

Chương VI: Người cộng sản kiên trung, nhà ngoại giao xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

 

13. Trần Quốc Hoàn - Tiểu sử

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20732

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 6 chương:

Chương I: Quê hương, gia đình, thời niên thiếu và những hoạt động yêu nước đầu tiên (1916-1945)

Chương II: Hoạt động và trưởng thành trong cách mạng giải phóng dân tộc (1934-1945)

Chương III: Hoạt động trong cách mạng Tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Chương IV: Hoạt động trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

Chương V: Hoạt động trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975-1986)

Chương VI: Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

14. Võ Văn Ngân - Tiểu sử

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20733

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 6 chương:

Chương I: Quê hương, gia đình và tuổi trẻ

Chương II: Từ người thanh niên yêu nước chân chính trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930)

Chương III: Hoạt động trên cương vị Bí thư tỉnh ủy Gia Định và Bí thư tỉnh ủy Chợ Lớn (1931-1935)

Chương IV: Hoạt động trên cương vị Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa I, Bí thư xứ ủy Nam Kỳ (1935-1937)

Chương V: Tấm gương người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tiêu biểu, xuất sắc của Đảng

 

 

  • Đinh Thúy Ngà