Thư viện Tạp chí Cộng sản giới thiệu sách mới tháng 3-4/2023

  • 11/04/2023
  • 119
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

BAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

                               THƯ VIỆN

 

DANH MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Tháng 3-4/2023

 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Tác giả: Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20666

Tóm tắt: Cuốn sách là tập hợp những trích dẫn trong các bài nói, bài viết của Người qua các giai đoạn, nêu bật những nội dung, mục tiêu, ý nghĩa của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hướng đến hạnh phúc cho toàn dân và một số bài viết của các nhà lãnh đạo, các nhà nghiên cứu về tư tưởng của Người trong tiến trình kết hợp giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với những giá trị lý luận và thực tiễn còn mãi với thời gian. Cuốn sách là một tài liệu quý đối với bạn đọc trong việc nhận thức, định hướng và xác định đúng đến tư tưởng, hành động, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

2. Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Tác giả: Trần Thị Minh, Nguyễn Thị Tố Uyên

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20667   V20668

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách trình bày một cách tương đối toàn diện, có hệ thống về năng lực cầm quyền của Đảng, qua đó đề xuất một số giải pháp để tiếp tục nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới, đáp ứng yê u cầu và nhiệm vụ lịch sử và nhân dân giao phó. Hiện nay, công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đang phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, được tiến hành trong điều kiện có cả thời cơ, thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Đặc biệt là những tiêu cực, biểu hiện suy thoái nảy sinh trong nội bộ Đảng cầm quyền, hệ thống chính trị chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, và một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do hạn chế, bất cập của Đảng về năng lực cầm quyền… Điều này càng đòi hỏi cấp bách phải tập trung nghiên cứu tìm ra các giải pháp nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng ta hiện nay.

 

3. Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội

Tác giả: Vũ Trọng Lâm

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20669   V206670

Tóm tắt: Trên cơ sở tổng kết 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (năm 2021), Đảng ta đã bổ sung mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, hợp thành hệ thống mười mối quan hệ lớn, thể hiện tính quy luật của đổi mới, hội nhập và phát triển ở nước ta. Nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn trong đường lối đổi mới của Đảng là yêu cầu cấp thiết, quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nội dung cuốn sách trình bày hệ thống các vấn đề lý luận về dân chủ và thực hành dân chủ, pháp chế và tăng cường pháp chế, mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; đánh giá thực trạng mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở nước ta thời gian qua, từ đó, làm rõ các thành tựu đạt được, các hạn chế, yếu kém cùng nguyên nhân và các vấn đề đặt ra. Trên cơ sở đó, cuốn sách đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở nước ta trong thời gian tới.

 

4. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Mai

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20671   V20672

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

Chương I: Nhà nước pháp quyền, từ lý thuyết đến hiện thực

Chương II: Tư  tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Chương III: Thành tựu, hạn chế và những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chương IV: Phương hướng và giải pháp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

 

5. Pháp luật về dân chủ trực tiếp

Tác giả: Hoàng Thị Thu Thủy

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20673

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách đề cập những cơ sở lý luận và quá trình phát triển, thực trạng hoàn thiện pháp luật về dân chủ trực tiếp ở Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra những quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về dân chủ trực tiếp.

 

6. Vận dụng các nguyên tắc của quản trị nhà nước tốt vào đổi mới quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: Vũ Công Giao

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20674a,b

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách chỉ ra tính cấp thiết về việc quản trị nhà nước tốt ở Việt Nam, kế thừa kết quả nghiên cứu của nhiều công trình trước đó, cập nhật, bổ sung dữ liệu và phân tích sâu, toàn diện hơn các vấn đề lý luận, thực tiễn của quản trị nhà nước tốt và việc đổi mới cơ chế quản lý nhà nước theo các nguyên tắc của quản trị nhà nớc tốt ở nước ta hiện nay, qua đó, cuốn sách cũng giúp làm rõ hơn chủ trương của Đảng về đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả.

 

7. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ giai đoạn hiện nay

Tác giả: Phạm Thị Thanh Trà

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20661a,b

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Tính tất yếu khách quan của kiểm soát quyền lực và tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Phần thứ hai: Giải pháp và điều kiện đảm bảo hiệu quả kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

 

8. Quan hệ giữa lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế

Tác giả: Ngô Tuấn Nghĩa

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20664   V20665

Tóm tắt: Cuốn sách gồm ba phần:

Phần thứ nhất: Lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế.

Phần thứ hai: Biểu hiện và những vấn đề đặt ra của mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Phần thứ ba: Bối cảnh mới, quan điểm và những giải pháp chính sách chủ yếu nhằm tiếp tục giải quyết mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất ở Việt Nam theo yêu cầu của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập.

 

9. Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Quốc Sửu

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20676

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 5 phần:

Phần thứ nhất: Nhận thức chung về tài sản công và một số mô hình quản lý tài sản công trên thế giới

Phần thứ hai: Bất cập trong quản lý tài sản công và một số kiến nghị hoàn thiện chế độ quản lý tài sản công ở Việt Nam

Phần thứ ba: Quản lý đất công và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý đất công ở Việt Nam

Phần thứ tư: Quản lý và sử dụng tài sản công của các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam trong điều kiện xã hội hóa

Phần thứ năm: Phòng, chống tham nhũng trong quản lý tài sản công ở Việt Nam

 

10. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp Trung ương thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Tác giả: Trần Văn Tính

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20677

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và thực tế về vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và đặc điểm, nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát của Đảng đối với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp Trung ương; đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, bất cập về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp Trung ương thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng....Trên cơ sở đó, đề xuất các nhóm giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp Trung ương thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trên cả phương diện lý luận và thực tiễn.

 

11. Hiểu và quản lý tổ chức công

Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20678

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách đã kết nối các khái niệm cổ điển, cốt lõi về quản lý công với các lý thuyết và bằng chứng nghiên cứu mới nhất, đang phát triển về quản lý tổ chức công. Những khía cạnh chính của cơ cấu tổ chức công, quản lý và hiệu quả, thông qua các ví dụ điển hình phong phú được trình bày khoa học trong cuốn sách, kết hợp với đánh giá động lực của quản lý công mang tính liên ngành, chiến lược, nhằm quản lý sự thay đổi và thúc đẩy cải tiến tổ chức công.

 

12. Đại đoàn kết dân tộc và mặt trận dân tộc thống nhất - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả: Trần Hậu

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20679  

Tóm tắt: Cuốn sách dựa trên những nhận thức lý luận, những lý luận, những quan điểm, đường lối, chính sách đại đoàn kết, tác giả đi vào phân tích hoạt động thực tiễn, những bài học kinh nghiệm của khối đại đoàn kết toàn dân, của Mặt trận dân tộc thống nhất, đồng thời đề ra những phương hướng; giải pháp để phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Cuốn sách cung cấp những kiến thức lý luận và thực tiễn sâu sắc, hoàn chỉnh về vấn đề đại đoàn kết dân tộc, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cấp ủy, chính quyền và cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ Mặt trận trong việc nhận thức, tham mưu, đề xuất và thực hiện các chiến lược, chính sách đoàn kết nhân dân nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng...đưa nước ta ngày càng tiến nhanh, tiến mạnh, hội nhập sâu rộng với thế giới.

 

13. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

Tác giả: Nguyễn Hữu Dũng, Lê Mậu Nhiệm

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20680   V20681

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung trình bày vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua việc tích cực chú trọng đổi mới mội dung và phương pháp hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi các cuộc vận động, phong trào thi đua, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia phòng, chống tham nhũng; tiêu cực; hoạt động đối ngoại...Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước.

 

14. Phát triển văn hóa và con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh phát triển đất nước

Tác giả: Nguyễn Duy Bắc

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20682

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu phát triển văn hóa, con người, nguồn nhân lực trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế

Chương II: Bối cảnh mới và những yếu tố tác động đối với việc phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay

Chương III: Thực trạng phát triển văn hóa, con người, nguồn nhân lực trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế

Chương IV: Những yêu cầu đặt ra và giải pháp phát triển văn hóa, con người, nguồn nhân lực - Nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh phát triển đất nước

 

15. Quan hệ pháp lý giữa nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Tác giả: Phạm Minh Tuấn

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20683

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách làm rõ quan hệ pháp lý giữa Nhà nước và doanh nghiệp nhà nước một cách toàn diện cả về lý luận lẫn thực tiễn. Với cách tiếp cận trực diện, khái quát lịch sử quá trình xây dựng và hoàn thiện quan hệ pháp lý giữa Nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, cuốn sách có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng, giúp các cơ quan nhà nước quản lý tốt hơn, đồng thời thực hiện đúng đắn quyền sở hữu tài sản và vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm quyền tự chủ, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, đồng thời quyền lực công cộng và quyền sở hữu nhà nước của Nhà nước được thi hành phù hợp với yêu cầu và các quy luật của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

16. Quản lý nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị trường ở Việt Nam

Tác giả: Hoàng Văn Cường

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20684

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách đề cập những vấn đề lý luận chung về quản lý nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị trường trong điều kiện sở hữu toàn dân về đất đai, khai thác nguồn thu từ đất, kinh nghiệm của các nước trên thế giới về quản lý kinh tế đất, điều tiết giá trị gia tăng, khai thác thu từ đất và bài học rút ra cho Việt Nam; đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về giá đất, chính sách kinh tế trong quản lý đất đai, chính sách công cụ thuế, phí, lệ phí trong quản lý nhà nước về kinh tế đất, quản lý nhà nước về thị trường quyền sử dụng đất, quản lý hệ thống thông tin kinh tế đất.

 

17. Thể chế kinh tế thị trường Việt Nam, Liên bang Nga, một số nước Đông Âu và Trung Quốc

Tác giả: Nguyễn Quang Thuấn

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20685    V20686   V20687

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1: Lý luận về thể chế kinh tế thị trường và các tiêu chí so sánh

Chương 2: Phát triển thể chế kinh tế thị trường tại Liên bang Nga, một số nước Đông Âu, Trung Quốc và Việt Nam

Chương 3: So sánh thể chế kinh tế thị trường Việt Nam, Liên bang Nga, một số nước Đông Âu và Trung Quốc

Chương 4: Quan điểm và giải pháp nhằm thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 

18. Kinh tế tập thể và liên kết kinh tế nhìn từ mô hình hội quán tỉnh Đồng Tháp

Tác giả: Lê Minh Hoan, Bùi Văn Huyền

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20688

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách cung cấp cơ sở thực tiễn cho nghiên cứu lý luận, phục vụ việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn… Riêng tại tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh ủy xác định một trong những đột phá chiến lược giai đoạn 2020-2025 là tăng cường liên kết, hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp quy mô lớn, phát triển nền nông nghiệp thông minh; đẩy mạnh phát triển ngành nghề truyền thống của tỉnh; phát triển nhanh diện tích trồng cây ăn trái. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, Đồng Tháp đã có sáng kiến thành lập mô hình hội quán và đẩy mạnh hình thức hợp tác này với những kết quả bước đầu khá khả quan.

 

19. Tôn giáo và công bằng kinh tế

Tác giả: Michael Zweig

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20689

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách được chia làm bốn phần:

Phần I: Phạm trù đối thoại

Phần II: Quan điểm của tôn giáo về công bằng kinh tế

Phần III: Cấu trúc của chủ nghĩa tư bản hiện đại

Phần IV: Hàm ý chính trị

 

20. Định vị các ngành công nghiệp văn hóa trong phát triển bền vững ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Phương

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20690

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách tập trung chủ yếu nghiên cứu ứng dụng lý thuyết, cập nhật các khung đánh giá vào việc nhận diện sự phát triển của các ngành văn hóa Việt Nam trong phát triển bền vững từ góc độ thể chế. Mặc dù thiếu hệ thống dữ liệu và số liệu phân tách của 12 ngành là một khó khăn trong việc nhận diện rõ nét, đầy đủ bức tranh toàn cảnh về công nghiệp văn hóa Việt Nam trong phát triển bền vững, nhưng các tác giả đã cố gắng phác thảo được những giải pháp căn cốt tạo nên các bước đột phá cho các ngành công nghiệp văn hóa nước nhà.

 

21. Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình - Nghiên cứu so sánh Việt Nam và Hàn Quốc

Tác giả: Lee Seon Hee

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20691

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách đề cập những vấn đề lý luận cơ bản và thực trạng về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở Việt Nam và Hàn Quốc, từ đó, tác giả đưa ra những quan điểm và giải pháp kết hợp nâng cao hiệu quả sử dụng pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình hiện nay.

 

22. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế

Tác giả: Hoàng Đăng Quang, Vũ Thanh Sơn

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20692

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc hệ thống nội hàm các khái niệm và nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; một số giải pháp cơ bản nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tại các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương trong tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, dáp ứng yêu cầu của quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

 

23. Chuyển đổi số – Kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho Việt Nam

Tác giả: Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20675

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 7 chương, sắp xếp mạch lạc: Hệ thống cơ sở lý luận về chuyển đổi số; Kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số; Phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số ở Việt Nam; Phát triển kinh tế số ở Việt Nam; Quá trình chuyển đổi sang xã hội số ở Việt Nam; Quá trình chuyển đổi số trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam; Khuyến nghị chính sách để thúc đẩy chuyển đổi số ở Việt Nam. Để so sánh, phân tích và vạch ra các bước chuyển đổi số, các tác giả đã bóc tách những bài học kinh nghiệm từ mô hình chuyển đổi số ở nhiều quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Đan Mạch... Nhìn kỹ những gì nước bạn đã trải qua, các tác giả đưa ra những khuyến nghị chính sách nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ở cấp độ quốc gia và những khuyến nghị chính sách đối với các trụ cột của chuyển đổi số, hoàn thành những mục tiêu mà Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đề ra.

 

24. Cuộc chiến dài hơi: Đại chiến lược của Trung Quốc nhằm thay đổi trật tự của Mỹ

Tác giả: Rush Doshi

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20693

Tóm tắt: Tác giả đã dựa trên cơ sở dữ liệu phong phú các tài liệu tiếng Trung của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm văn kiện Đảng, bài phát biểu của các cấp lãnh đạo, nhật ký công tác của các quan chức cấp cao,... để chứng minh rằng, trên thực tế, Trung Quốc đang tiến hành một đại chiến lược trong dài hạn với những bước đi bài bản để thay thế Mỹ trở thành cường quốc lãnh đạo khu vực và toàn cầu thông qua ba giai đoạn điều chỉnh chiến lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 30 năm qua.

 

25. Quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện: Thành tựu và kinh nghiệm trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII

Tác giả: Viện Nghiên cứu xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20662  V20663

Tóm tắt: Cuốn sách được kết cấu, bố cục rất lôgíc, những vấn đề căn cốt nhất của chiến lược quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được làm sáng rõ qua 12 chương sách, trong đó sự xác lập và hình thành chiến lược quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện, xác định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình được làm rõ trong 2 chương đầu; trong khi những thành tựu cùng những bài học kinh nghiệm trong từng nội dung vấn đề của quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện được phân tích, minh giải trong 10 chương còn lại. Ngoài ra, Tổng luận cũng là một nội dung rất cô đọng. Những giải pháp về quản trị Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong khoảng 10 năm qua, kể từ Đại hội XVIII tới nay, rút ra từ cuốn sách này là những bài học rất quý mà chúng ta có thể nghiên cứu, học hỏi, tham khảo và vận dụng một cách phù hợp.

 

26. Tuyến lợi thế: Chiến lược lớn của Nhật Bản trong kỷ nguyên Abe Shinzo

Tác giả: Michael J. Green

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20694

Tóm tắt: Trong cuốn sách này, tác giả đã cung cấp một nghiên cứu đột phá và toàn diện về tư duy chiến lược của Nhật Bản dưới thời Abe. Ông giải thích logic nền tảng và thế giới quan đằng sau cách tiếp cận này, từ những tiền lệ quan trọng trong lịch sử Nhật Bản đến các ưu tiên kinh tế, quốc phòng và ngoại giao cụ thể định hình chính sách đương đại đối với Trung Quốc, Hoa Kỳ, hai miền Triều Tiên và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Dựa trên hai thập kỷ tiếp cận Abe và các nhà lãnh đạo chính trị, quân sự và kinh doanh khác của Nhật Bản, tác giả cung cấp góc nhìn của người trong cuộc về các chủ đề như cách Nhật Bản theo đuổi cạnh tranh với Trung Quốc mà không đánh mất lợi ích của hợp tác kinh tế. Đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu trong vai trò tích cực mới của Nhật Bản, cuốn sách đã làm sáng tỏ một giai đoạn có ý nghĩa sâu sắc đối với tương lai của sự cạnh tranh của Hoa Kỳ với Trung Quốc và các vấn đề quốc tế ở châu Á một cách rộng rãi hơn.

 

27. Đối đầu Nga - Mỹ: “Cuộc chiến tranh lạnh” mới?

Tác giả: Igor Prokopenko

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20695

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách sẽ hé mở nhiều sự kiện bí mật, những nghi vấn, tranh luận; những âm mưu, toan tính trong chiến lược an ninh quốc gia của mỗi nước về sự đối đầu giữa hai cường quốc Nga - Mỹ trên nhiều khía cạnh cụ thể như cuộc chiến thông tin, chạy đua vũ trang, bầu cử tổng thống hay tranh giành nguồn tài nguyên thậm chí cả lãnh thổ…, qua đó giúp bạn đọc phần nào hiểu sâu hơn và nhận biết rõ bản chất sự đối đầu chưa khi nào chấm dứt giữa hai cường quốc này.

 

28. Chính sách đối ngoại của Ucraina từ năm 1991 đến nay: Kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn

Tác giả: Igor Prokopenko

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20696

Tóm tắt: Cuốn sách luận giải, trình bày sự vận động trong chính sách đối ngoại của Ucraina từ khi độc lập (1991) đến nay, giải mã nguyên nhân, tác động của chiến dịch quân sự đặc biệt mà nga đang triển khai tại đây từ ngày 24/02/2022. Trên cơ sở đó, tác giả soi chiếu và gợi mở những bài học kinh nghiệm cho đối ngoại Việt Nam để giữ vững ổn định chính trị và an ninh trong nước, xử lý đúng đắn mối quan hệ với nước lớn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Tác giả nhấn mạnh, trong vòng xoáy của chính trị cường quyền với sự gia tăng cạnh tranh địa – chiến lược nước lớn, những nước vừa và nhỏ như Việt Nam càng cần phải định hướng hành xử sao cho bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia – dân tộc.

 

28. Đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo trong điều kiện công nghệ số ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả: Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Văn Quang

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20697

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung phân tích khái quát về lý luận cũng như thực trạng vấn đề đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo, nghiên cứu, khảo sát, đánh giá chung tình hình bối cảnh điều kiện công nghệ số, từ đó đưa ra một số giải pháp hữu hiệu nhằm đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo trong điều kiện công nghệ số ở Việt Nam hiện nay và tầm nhìn đến năm 2030, nhằng chứng minh cho luận điểm: Nhà lãnh đạo trong kỷ nguyên công nghệ số phải tự mình thay đổi tư duy, đó chính là giá trị cốt lõi của lãnh đạo, của tầm nhìn chiến lược nhằm dẫn dắt tập thể phát triển.

 

29. Địa - chính trị thế giới

Tác giả: Nguyễn Thị Quế, Ngô Thị Thúy Hiền

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20698   V20699

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản về đặc điểm địa lý tự nhiên, lịch sử, văn hóa và quá trình vận động địa - chính trị của các khu vực và châu lục trên thế giới đương đại, qua đó có cơ sở phân tích, giải thích các diễn biến chính trị trên nền của các yếu tố địa lý, sự ảnh hưởng tác động qua lại giữa yếu tố địa lý và chính trị đối với sự phát triển quốc gia, khu vực; nhìn nhận sự vận động quan hệ quốc tế, trên cơ sở đó hiểu sâu thêm vai trò của nước lớn trong quan hệ chính trị quốc tế,...

 

30. Mối quan hệ giữa đảng chính trị và nhóm lợi ích trong nền chính trị Mỹ hiện đại

Tác giả: Phan Duy Anh

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20700

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của mối quan hệ giữa đảng chính trị và nhóm lợi ích trong nền chính trị Mỹ hiện đại

Chương 2: Mối quan hệ giữa đảng chính trị và nhóm lợi ích trong bầu cử và chu trình chính sách công ở Mỹ hiện đại

Chương 3: Một số nhận xét về mối quan hệ giữa đảng chính trị và nhóm lợi ích trong nền chính trị Mỹ hiện đại

 

31. Sức mạnh mềm của Trung Quốc trong cạnh tranh chiến lược với Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tác động và hàm ý đối với Việt Nam

Tác giả: Đinh Thị Hiền Lương

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20701

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung làm rõ cơ sở lý luận của sức mạnh mềm dựa trên sự kết hợp khung lý thuyết của các trường phái lý luận quan hệ quốc tế và cách tiếp cận của Trung Quốc; đánh giá vai trò và giới hạn của nhân tố sức mạnh mềm trong thực tiễn đối của Trung Quốc từ năm 1949 tới nay; chỉ ra những điểm chung và khác biệt cơ bản về nền tảng văn hóa, tư duy chiến lược, hệ tư tưởng, giá trị quan điểm, đạo đức được phản ánh trong nhận thức về sức mạnh mềm của Trung Quốc với Mỹ và các nước phương Tây; đánh giá thành công và hạn chế của việc điều chỉnh chính sách và triển khai các sáng kiến của Trung Quốc trong cạnh tranh chiến lược với Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; dự báo những thuận lợi và thách thức đối với Việt Nam trong 10 năm tới trên ba khía cạnh an ninh, phát triển, vị thế trong bối cảnh điều chỉnh chính sách và cạnh tranh chiến lược Trung - Mỹ, trên cơ sở đó nhóm tác giả đưa ra một số gợi mở về chính sách nhằm giúp Việt Nam phát huy sức mạnh mềm trong cục diện quốc tế mới, hướng tới những giá trị phổ quát của nhân loại, đáp ứng khát vọng cơ bản của con người về những giá trị tốt đẹp, với những mục tiêu về hòa bình, hợp tác và phát triển.

 

32. Chuông làng báo - Sự thật và sau sự thật

Tác giả: Tạ Ngọc Tấn

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20702

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu với bạn đọc 99 bài viết về nhiều chủ đề khác nhau của GS. TS. Tạ Ngọc Tấn với các bút danh Nam Sơn ký giả, Nam Sơn đã được đăng tải trên tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông từ năm 2013 đến nay. Trong các bài viết của mình, có khi tác giả đề cập những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nóng bỏng trong nước và quốc tế tại thời điểm đăng tải, có khi lại phê phán cách làm báo thiếu chuyên nghiệp, những nhà báo không tuân thủ đạo đức nghề báo, bẻ cong ngòi bút, dùng chiêu trò để làm lợi cho cá nhân. Văn phong trong các bài viết rất đa dạng, biến hóa, khi phê phán trực diện mạnh mẽ, khi châm biếm nhẹ nhàng, sâu cay các thói hư tật xấu, có lúc lại phân tích, bình luận thấu đáo những vấn đề kinh tế - xã hội, hoặc tán dương, cổ vũ, khuyến khích những hành động đẹp.

 

  • Đinh Thúy Ngà