Thư viện Tạp chí Cộng sản giới thiệu sách mới tháng 12/2022

  • 19/01/2023
  • 103
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

BAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

                               THƯ VIỆN

 

DANH MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Tháng 12-2022

 

1. Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20626a,b,c   V20627a,b,c

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách bao gồm:

- Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

- Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến Trung ương thảo luận Đề án “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

- Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến Trung ương thảo luận Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị”

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

- Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến Trung ương thảo luận Đề án “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

- Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến Trung ương thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 2022, kế hoạch năm 2023 và phương án điều chỉnh tiền lương

- Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2022-2023

- Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến Trung ương thảo luận Đề án “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”

- Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

- Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 

2. Xây dựng Đảng về đạo đức – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả: Nguyễn Vĩnh Thanh, Hoàng Văn Hoan, Vũ Văn Hậu

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20628

Tóm tắt: Cuốn sách gồm ba chương, tập trung hệ thống hóa, luận giải làm rõ những vấn đề lý luận của xây dựng Đảng về đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh; quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, tổ chức xây dựng Đảng về đạo đức trong thực hiện các nhiệm vụ cách mạng qua các thời kỳ; trên cơ sở đó, các tác giả đề xuất phương hướng và các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao sức lãnh đạo, chiến đấu của tổ chức đảng đoạn hiện nay. Cuốn sách là tài liệu hữu ích, cung cấp kiến thức nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên, nhằm tu dưỡng, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình với Đảng và nhân dân.

 

3. Xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ

Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20629   V20630

Tóm tắt: Cuốn sách gồm hai phần, tập hợp, hệ thống hóa, sắp xếp theo chủ đề các bài viết, bài tham luận của tác giả về tổ chức, cán bộ đã được đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước, giới thiệu trên các diễn đàn, hội thảo khoa học… nhằm cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết sâu sắc, toàn diện hơn về vấn đề cán bộ và công tác tổ chức, cán bộ của Đảng.

 

4. Kiểm soát tài sản, thu nhập của đảng viên là người có chức vụ, quyền hạn trong bối cảnh mới ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Báo

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20631   V20632

Tóm tắt: Tham nhũng là hiện tượng tiêu cực tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới, gây thiệt hại đến các nguồn lực công, đến hoạt động của bộ máy nhà nước, làm suy giảm niềm tin, cản trở sự phát triển của đất nước, xã hội.Do vậy, công tác phòng, chống tham nhũng, được Đảng và nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài với tổng thể các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đó kiểm soát tài sản, thu thập của người có chức vụ, quyền hạn luôn là giải pháp trọng tâm để không thể tham nhũng, qua đó sẽ giải quyết triệt để từ gốc rễ, sẽ ngăn chặn sự hình thành của tài sản phi pháp, phát hiện truy vết và thu hồi tài sản tham nhũng. Các vụ việc tham nhũng được nhận diện và xử lý thời gian qua cho thấy, chủ thể tham nhũng phần nhiều là đảng viên, đặc biệt là đảng viên là người có chức vụ, quyền hạn trong hệ thống chính trị. Vì vậy, nếu kiểm soát tài sản, thu nhập của đảng viên là người có chức vụ, quyền hạn hiệu quả sẽ là giải pháp mạnh trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó có nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy, xây dựng nhà nước liêm chính, kiến tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả việc bảo đảm kiểm soát tài sản, thu nhập của Đảng viên là người có chức vụ, quyền hạn, góp phần bảo đảm thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực , lãng phí là yêu cầu cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn.

 

5. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Mai

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20633

Tóm tắt: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân là mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Một trong những yêu cầu quan trọng của Nhà nước pháp quyền nói chung và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói riêng là quản lý đất nước và xã hội bằng pháp luật. Pháp luật là nền tảng của Nhà nước pháp quyền, là công cụ quản lý của Nhà nước. Pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là sự thể chế hóa các chủ trương, đương lối, chính sách của Đảng để bảo đảm quyền tự do dân chủ của Nhân dân, bảo đảm công bằng, tiến bộ xã hội, bảo vệ chế độ, bảo vệ chính quyền nhân dân. Nội dung cuốn sách sẽ luận giải và làm rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, đồng thời tập thể tác giả cũng gợi mở các nhóm giải pháp để tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

 

6. Sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ

Tác giả: Hà Minh Đức

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20634

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách trình bày khái lược đường lối, quan điểm chỉ đạo nền văn hóa, văn nghệ nước ta qua từng giai đoạn lịch sử của dân tộc, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng, về văn hóa, văn nghệ cũng như thực tiễn cách mạng Việt Nam và truyền thống, đặc điểm của nền văn hóa dân tộc. Đường lối, quan điểm này bao giờ cũng là kết quả tổng hợp của sự nhận thức những đòi hỏi, mục tiêu của cách mạng, của sự phát hiện, vận dụng những quy luật khách quan của đời sống xã hội, của lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và sự tổng kết thực tiễn bản chất, đặc trưng của văn hóa, văn nghệ dân tộc trong tiến trình lịch sử.

 

7. Mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa – Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: Lê Quốc Lý, Lê Quốc

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20635

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giũa kinh tế và văn hóa, giá trị văn hóa trong hoạt động kinh tế, những nhân tố tác động đến mối quan hệ này, quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước về mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa trong thời kỳ đổi mới, về thực trạng mối quan hệ giũa kinh tế và văn hóa ở Việt Nam nói chung và nghiên cứu cụ thể ở làng nghề gốm Bác Tràng, về phát triển công nghiệp văn hóa và thị trường văn hóa ở Việt Nam...Từ các vấn đề nghiên cứu, các tác giả cũng đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa trong phát triển bền vững đối với Việt Nam.

 

8. Nâng cao vai trò của cấp ủy đảng trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tác giả: Cao Văn Thống

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20636

Tóm tắt: Cuốn sách làm rõ cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng vai trò của cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở nước ta. Từ đó, đề xuất quan điểm, mục tiêu và kiến nghị giải pháp cụ thể nhằm nâng cao vai trò của cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy đảng để thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở nước ta thời gian tới.

            

9. Vấn đề đám đông, hiệu ứng đám đông trong quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam: từ lý luận đến thực tiễn

Tác giả: Nguyễn Mạnh Dũng

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20637

Tóm tắt: Cuốn sách hệ thống và đánh giá thực trạng vấn đề hiệu ứng đám đông ở Việt Nam thông qua các lĩnh vực: kinh tế; xã hội; truyền thông đại chúng; đất đai, môi trường; quốc phòng, anh ninh; văn hóa và dân tộc, tôn giáo. Từ việc tổng hợp các nghiên cứu, quan điểm của các nhà khoa học trong và ngoài nước, các tác giả đã nhận định các yếu tố tác động đến hiệu ứng đám đông; đặc biệt các yếu tố tác động đến sự tham gia của người dân đối với các vấn đề chính trị – xã hội… Cuốn sách góp phần mở ra hướng nghiên cứu hiệu ứng đám đông trong quản lý phát triển xã hội của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam bùng nổ cách mạng thông tin, cách mạng công nghệ với các tác động đa chiều, dẫn đến những phản ứng/hiệu ứng xã hội, những kiến tạo xã hội khó lường.

 

10. Xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20638

Tóm tắt: Cuốn sách gồm các bài viết làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và đề xuất các giải pháp đột phá để xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

 

11. Tổng tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20639

Tóm tắt: Cuốn sách hệ thống hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh; nội dung các chuyên đề, chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2003 đến năm 2020. Cuốn sách là tài liệu có giá trị, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hệ thống, khái quát được những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; trên cơ sở đó chủ động học tập và làm theo bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Đó cũng là những hành động để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, vào chế độ xã hội chủ nghĩa; thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

 

12. Những bóng ma của Mác

Tác giả: Giắccơ Đêriđa

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20640

Tóm tắt: Cuốn sách nguyên là một bài nói trong hai buổi vào ngày 22 và 23 tháng 4 năm 1993, tại Trường Đại học Tổng hợp Caliphoócnia. Bài nói này mở đầu một cuộc hội thảo quốc tế được Bécnơ Magnusơ và Xtêphen Cunlenbécgơ tổ chức dưới một đầu đề tinh nghịch và mập mờ nước đôi: “Whither marxism?” nghĩa là “Chủ nghĩa Mác đi tới đâu?” Cuốn sách là một bản tuyên ngôn chính trị, một công trình triết học với trình độ học thuật cao, mang tính tự biện và được lý giải dưới góc độ tiểu thuyết, cuốn sách khẳng định học thuyết, tư tưởng của Mác, và xác định cần phải trở về với Mác để chống lại trật tự thế giới mới của thị trường tư bản chủ nghĩa.

 

13. Võ Văn Kiệt – Trí tuệ và sáng tạo. Tập I: Từ cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đến ngày ký HIệp định Giơnevơ về Việt Nam

Tác giả: Hoàng Lại Giang

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20641   V20642

Tóm tắt: Bộ sách Võ Văn Kiệt – Trí tuệ và sáng tạo được tác giả Hoàng Lại Giang biên soạn dưới dạng truyện về nhân vật lịch sử, đã khắc họa tương đối đầy đủ, toàn diện cuộc đời, sự nghiệp, đặc biệt làm nôt bật “trí tuệ” và sự “sáng tạo” trong giải quyết các nhiệm vụ cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt, cả tromg kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược cũng như trong thời kỳ đất nước hòa bình, thống nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới và hội nhập. Bộ sách được chia làm 3 tập, tương ứng với những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt. Tập I đã tái hiện chặng đường đầu tiên trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt – từ khởi nghĩa Nam Kỳ đến ngày ký Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam.

 

14. Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới

Tác giả: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20643

Tóm tắt: Cuốn sách tuyển chọn các tài liệu lưu trữ phản ánh những dấu mốc quan trọng từ thực tiễn chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Kiệt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao. Các bài viết, bài phát biểu, thư, điện... của đồng chí Võ Văn Kiệt thể hiện rõ tư duy đổi mới cùng những quyết định lớn, những ý kiến chỉ đạo của đồng chí đối với tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, lực lượng xã hội, bao quát hầu như mọi vấn đề cấp thiết của đất nước, phản ánh tầm nhìn chiến lược, tư duy nhạy bén của đồng chí nhằm khơi dậy và phát huy tiềm lực, khả năng của các vùng, miền chung sức, đồng lòng tiến hành công cuộc đổi mới thắng lợi.

 

15. Võ Văn Kiệt – Một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo tài năng suốt đời vì nước vì dân (Hồi ký)

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20644    V20645

Tóm tắt: Cuốn sách gồm một số bài viết của các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng - Nhà nước, lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, những người cộng sự, văn nghệ sĩ, trí thức đã từng cùng sống và làm việc viết về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt dưới dạng hồi ký. Nội dung các bài viết đa dạng, chân thực và cảm động về cuộc đời, con người, sự nghiệp Võ Văn Kiệt - một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo tài năng và quyết đoán, một Thủ tướng để lại nhiều dấu ấn khó phai mờ - dấu ấn Võ Văn Kiệt.

 

16. Nguyễn Đình Chiểu – Danh nhân văn hóa thế giới

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20646

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm hai phần: Phần I: Nguyễn Đình Chiểu - Danh nhân văn hóa thế giới (Chuyên luận của các tác giả: GS.TS. Nguyễn Chí Bền (chủ biên), GS.TS. Từ Thị Loan, PGS.TS. Phạm Lan Oanh, TS. Vũ Anh Tú); Phần II: Tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu (Do GS.TS. Nguyễn Chí Bền, PGS.TS. Lâm Nhân, PGS.TS. Phạm Lan Oanh, TS. Nguyễn Hoàng tuyển chọn). Chuyên luận của các tác giả in trong cuốn sách là một nghiên cứu tổng thể về cuộc đời của Nguyễn Đình Chiểu với những nét khái quát về bối cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa; quê hương và gia đình; con người và sự nghiệp; nhà thơ, nhà văn hóa, vấn đề bảo vệ và phát huy di sản của Nguyễn Đình Chiểu. Cùng với chuyên luận, cuốn sách giới thiệu các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu gồm: Lục Vân Tiên, Dương Từ - Hà Mậu, Ngư Tiều y thuật vấn đáp, các bài thơ, thơ điếu, văn tế.

 

17. Xuất bản cách mạng Việt Nam đồng hành cùng đất nước 70 năm (1952-2022)

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20647

Tóm tắt: Với khoảng 500 bức ảnh và những văn bản tư liệu quý được sưu tầm, tuyển chọn từ Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Thông tấn xã Việt Nam, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Thư viện Quốc gia, các nhà xuất bản, các công ty in, đặc biệt là hình ảnh một số cuốn sách (bộ sách) tiêu biểu đạt giải Sách hay, Sách đẹp... cuốn sách ảnh “Xuất bản cách mạng Việt Nam -70 năm đồng hành cùng đất nước (1952-2022)” sẽ góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống vẻ vang cùng những đóng góp thiết thực của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp của các thế hệ cán bộ làm công tác xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc trong 70 năm qua.

  • Đinh Thúy Ngà