Thư viện Tạp chí Cộng sản giới thiệu sách mới tháng 1-2/2023

  • 03/03/2023
  • 102
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

BAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

                               THƯ VIỆN

 

DANH MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Tháng 1-2/2023

 

1. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh

Tác giả: Nguyễn Phú Trọng

NXB: CTQGST, năm 2023

Địa chỉ tài liệu: V20648

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nêu vấn đề gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả để góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

2.Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tác giả: Lê Hữu Nghĩa

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20649

Tóm tắt: Cuốn sách gồm các bài viết của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận,... tập trung phân tích làm rõ những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ những vấn đề mang tính lý luận như quan điểm của Đảng trong giải quyết mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ở Việt Nam hiện nay; lý luận mới về chủ nghĩa xã và định hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hay những nhận thức về các mối quan hệ lớn đã được Đảng ta xác định từ các Đại hội trước… cho đến những vấn đề cụ thể, mang tính thực tiễn trên một số lĩnh vực.

 

3. Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân

Tác giả: Nguyễn Trọng Thừa

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20650

Tóm tắt: Cuốn sách gồm hơn 20 bài viết của các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, cải cách nền hành chính Việt Nam, những bài học kinh nghiệm của thế giới và một số đề xuất giải pháp trọng tâm để xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

4. Tổ chức nhà nước Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả: Nguyễn Ngọc Vân

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20651

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung phân tích những vấn đề lý luận về tổ chức nhà nước, nền tảng chính trị, kinh tế, xã hội của tổ chức Nhà nước Việt Nam, sự tiếp thu có chọn lọc các học thuyết của phương Đông và phương Tây về nhà nước và tổ chức nhà nước; thực tiễn tổ chức Nhà nước Việt Nam trong những năm 1946 - 2020 với việc đánh giá tổng quan về các thiết chế tổ chức qua 5 lần thông qua (sửa đổi) Hiến pháp, mỗi một bước cải cách thể chế được thông qua trong mỗi bản Hiến pháp đều thể hiện tính kế thừa và sự phát triển của các thể chế nhà nước, phát triển của các thiết chế quyền lực nhà nước trong tổ chức theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Trên cơ sở đó, các tác giả phân tích rõ những vấn đề đang đặt ra đối với tổ chức Nhà nước trong điều kiện đất nước đang bước sang một giai đoạn phát triển với cơ hội, thời cơ và thách thức đan xen, có nhiều nhiệm vụ cần được giải quyết, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức Nhà nước Việt Nam ở một phạm vi toàn diện, đồng bộ hơn.

 

5. Nhận thức và giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược phát triển đất nước đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Tác giả: Vũ Văn Phúc

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20652

Tóm tắt: Cuốn sách góp phần bổ sung, làm rõ thêm về nội dung đánh giá và trả lời cho các câu hỏi: Các đột phá chiến lược hiện hành có được coi là còn nguyên giá trị hay không? Có cần sửa đổi, bổ sung đột phá chiến lược mới cho phù hợp hay không? (trước Đại hội XIII); Có cần làm rõ nội hàm mới của các đột phá chiến lược và định hướng giải pháp chủ yếu thực hiện các đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho phù hợp với bối cảnh mới hay không? (sau Đại hội XIII)...

 

6. Lôgích pháp trị trong quá trình hiện đại hóa quản lý đất nước

Tác giả: Vương Tĩnh

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20653

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách chia theo nhóm vấn đề: ở góc độ lý luận, cuốn sách tập trung trình bày nguồn gốc, lịch sử hình thành và phát triển các khái niệm, học thuyết pháp trị, tổng kết cơ sở lý luận, đối tượng nghiên cứu cũng như các phạm trù cơ bản của pháp trị và pháp luật; ở góc độ thực tiễn, cuốn sách tập trung phân tích các vấn đề mấu chốt trong hiện đại hóa quản lý đất nước theo pháp luật, cải cách hệ thống pháp luật của Trung Quốc như xây dựng niềm tin pháp trị, tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, giám sát và ràng buộc quyền lực, cải cách chế độ tư pháp…, từ đó đưa ra các đề xuất cải cách nhằm thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước, cung cấp sự bảo đảm về pháp lý mạnh mẽ cho sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.

 

7. Niềm tin xã hội  – Lý luận và thực tiễn

Tác giả: Đoàn Triệu Long

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20654

Tóm tắt: Cuốn sách nhằm góp phần làm rõ những vấn đề lý luận chung về niềm tin xã hội; phân tích thực trạng niềm tin xã hội qua nghiên cứu trường hợp ở vùng Trung Bộ trước những thách thức của phát triển và hội nhập. Trên cơ sở luận giải các nhân tố tác động cùng những biểu hiện của niềm tin xã hội cũng như dự báo các xu hướng phát triển của niềm tin xã hội, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị đối với vấn đề này.

 

8. Tranh chấp Biển Đông - Pháp lý và thực tiễn

Tác giả: Trần Công Trực

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20655

Tóm tắt: Cuốn sách cũng là một đóng góp khoa học vào hệ thống nghiên cứu luật pháp quốc tế, sử dụng khoa học pháp lý vào lý giải các vấn đề trên thực tiễn và đưa ra các giải pháp pháp lý cho các vấn đề đang đặt ra. Cuốn sách gồm 4 chương:

Chương I. Tranh chấp quốc tế;

Chương II. Các loại tranh chấp trong Biển Đông dưới góc độ pháp lý;

Chương III. Các bất đồng, tranh chấp trong Biển Đông;

Chương IV. Nhận diện những thông tin, nhận thức và luận điểm sai trái đang tồn tại.

 

9. Trí tuệ nhân tạo và ngoại giao số: Thách thức và cơ hội

Tác giả: Fatima Roumate

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20656

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 14 chương, tập hợp các công trình nghiên cứu khoa học công phu của các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ và ngoại giao đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, cung cấp những thông tin và góc nhìn mới mẻ về chủ đề ngoại giao số. Các chuyên gia đã vận dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau để nêu bật các tác động qua lại giữa internet và ngoại giao, AI và ngoại giao số, đồng thời nêu lên các chủ đề mới về chương trình nghị sự ngoại giao như an ninh mạng, ngoại giao Twitter, quyền riêng tư, hay việc sử dụng các công cụ Internet để thực hành ngoại giao. Bên cạnh đó, bằng cách xem xét hiện tượng ngoại giao số từ mọi góc độ, các chuyên gia không những chỉ ra các mối nguy hiểm mới từ xu hướng phát triển này, mà còn gợi ý nhiều cách thức chống lại những mối hiểm nguy đó.

 

10. Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20657

Tóm tắt: Cuốn sách chia làm 2 phần:

Phần I: Vai trò của báo chí, xuất bản trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phần II: Thực tiễn, kinh nghiệm và giải pháp phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay.

 

11. Chiến công thầm lặng

Tác giả: Đinh Công Phú

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20658

Tóm tắt: Cuốn sách như một cuốn hồi ký tường thuật thật thà, chỉ là những văn bản trích dẫn nguyên văn, đôi chỗ còn thô mộc, chất phác, hồn nhiên. Sự thật đắng lòng về sự tha hóa của cán bộ, lòng tham của con người được đọc trong ấy. Quyết tâm đi đến cùng sự thật để lấy lại công bằng cho cả cộng đồng được đọc trong ấy. Những trăn trở, đắn đo, suy ngẫm khi bị theo dõi, bị đe dọa, bị trù dập, bị cô lập được đọc trong ấy. Tâm sự nát lòng khi khoảng cách giữa những người đồng chí, đồng đội, xóm giềng mỗi lúc mỗi rộng ra mênh mông vì sự chi phối của quyền lực, của nỗi e ngại địa vị, quyền lợi cá nhân bị ảnh hưởng, của nỗi “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” cũng được đọc trong ấy... Là đảng viên nhiều tuổi Đảng, từng vào sống ra chết trên chiến trường, từng ngày đêm trui rèn bản lĩnh lên đến cấp bậc đại tá an ninh bảo vệ nội bộ, ấy vậy mà bước vào cuộc chiến chống tham nhũng, ông Đinh Đình Phú ba lần bốn lượt bị chi bộ địa phương kỷ luật, đề nghị khai trừ Đảng. Đe dọa, cô lập, quấy rối, tác động người thân... không khỏi có những lúc mệt mỏi, kiệt lực, nhưng Đinh Đình Phú vẫn đứng thẳng, vẫn bước tới. Biết dựa vào dân thì không thể nào đơn độc. Những bí quyết được sử dụng thành công: được nhân dân ủng hộ, hỗ trợ, bảo vệ; được báo chí tiếp sức, nối dài, lan rộng; được các cán bộ lão thành động viên, góp ý và can thiệp ở những thời điểm gay cấn nhất, cuộc đấu tranh chống tham nhũng đất đai ở Đồ Sơn của “ông Phú Đồ Sơn” cuối cùng đã đi đến thắng lợi.

 

12. Võ Văn Kiệt – Trí tuệ và sáng tạo. Tập II: Từ hiệp định Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam đến ngày 30/4/1975

Tác giả: Hoàng Lại Giang

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20659  

Tóm tắt: Bộ sách Võ Văn Kiệt – Trí tuệ và sáng tạo được tác giả Hoàng Lại Giang biên soạn dưới dạng truyện về nhân vật lịch sử, đã khắc họa tương đối đầy đủ, toàn diện cuộc đời, sự nghiệp, đặc biệt làm nôt bật “trí tuệ” và sự “sáng tạo” trong giải quyết các nhiệm vụ cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt, cả tromg kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược cũng như trong thời kỳ đất nước hòa bình, thống nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới và hội nhập. Bộ sách được chia làm 3 tập, tương ứng với những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt. Tập II đã tái hiện chặng đường hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt từ ngày ký hiệp định Giơnevơ về Việt Nam đến ngày giải phóng Việt Nam, thống nhất đất nước.

 

13. Võ Văn Kiệt – Trí tuệ và sáng tạo. Tập III: Thực tiễn và sáng tạo

Tác giả: Hoàng Lại Giang

NXB: CTQGST, năm 2022

Địa chỉ tài liệu: V20660

Tóm tắt: Bộ sách Võ Văn Kiệt – Trí tuệ và sáng tạo được tác giả Hoàng Lại Giang biên soạn dưới dạng truyện về nhân vật lịch sử, đã khắc họa tương đối đầy đủ, toàn diện cuộc đời, sự nghiệp, đặc biệt làm nôt bật “trí tuệ” và sự “sáng tạo” trong giải quyết các nhiệm vụ cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt, cả tromg kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược cũng như trong thời kỳ đất nước hòa bình, thống nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới và hội nhập. Bộ sách được chia làm 3 tập, tương ứng với những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt. Tập III đã tái hiện chặng đường hoạt động đầy năng động, sáng tạo của đồng chí Võ Văn Kiệt từ sau ngày giải phóng Việt Nam, thống nhất đất nước đến khi đồng chí thôi nhiệm.

 

  • Đinh Thúy Ngà